Informácie

poskytnuté dotknutej osobe v primeranej lehote, najneskôr však v lehote 30 dní od získania jej osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou – uchádzačom o zamestnanie

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“)

Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našej internetovej stránke alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vášho webového prehliadača.

Zároveň máte právo proti tomuto spracovaniu namietať, a to v súlade s bodom 1.9.1 týchto Informácií.

* * *